बन बोलन लागे मोर

आ घिर आई दई मारी घटा कारी। बन बोलन लागे मोर
दैया री बन बोलन लागे मोर।

रिम-झिम रिम-झिम बरसन लागी छाई री चहुँ ओर।
आज बन बोलन लागे मोर।

कोयल बोले डार-डार पर पपीहा मचाए शोर।
आज बन बोलन लागे मोर।

ऐसे समय साजन परदेस गए बिरहन छोर।
आज बन बोलन लागे मोर।